Nacházíte se: Mallorca Home | First Andalucia » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti,

realitní kancelář WORLD HOME s.r.o., sídlem Táborská 378/44, 140 00 Praha 4, IČ 17862442, zapsaná v OR jako WORLD HOME s.r.o., C 378000 vedená u Městského soudu v Praze, si Vás dovoluje informovat o zásadách ochrany osobních údajů při jejich zpracování.

Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (dále jen „GDPR“). Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci výkonu naší podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v poskytování realitních služeb. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese [email protected] či na telefonu 226 633 926.

I. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Údaje nám poskytujete v následujícím rozsahu dle jednotklivých účelů:
1. Zájemce o nemovitost v rozsahu: příjmení, jméno, emailová adresa, telefon za účelem plnění vašeho oprávněného zájmu
2. Založení poptávky v rozsahu: příjmení, jméno, emailová adresa, telefon za účelem plnění vašeho oprávněného zájmu
3. Zprostředkování prodeje / pronájmu v rozsahu: příjmení, jméno, emailová adresa, telefon, poštovní adresa, bankovní spojení, datum narození, rodné číslo, císlo OP, IČ za účelem plnění smlouvy
4. Zasílání obchodních sdělení v rozsahu: příjmení, jméno, emailová adresa za účelem plnění vašeho oprávněného zájmu

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. V případě, že bychom měli v úmyslu zpracovávat jiné osobní údaje, než jsou uvedeny výše, případně pro jiné účely, učiníme tak pouze na základě dodatečně platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

II. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude zpracovávat jako správce výlučně naše realitní kancelář. Vaše osobní údaje mohu být za výše uvedenými účely předány našim obchodním partnerům, kteří jsou nezbytní k plnění a realizaci účelu, zejména:
1) spolupracující realitní makléř
2) spolupracující advokát
3) spolupracující bankéř
4) spolupracující státní notář
Veškeré osobní údaje budou i nadále zpracovány zákonným a transparentním způsobem a budou předány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

III. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat realitní služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění evidenčních povinností podle platných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená.

IV. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) Právo na přístup: kdykoliv nás můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativních nákladů.
b) Právo na opravu: kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
c) Právo na výmaz: Vaše osobní údaje musíme vymazat, pokud a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 
b) zpracování je protiprávní, c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo d) nám to ukládá zákonná povinnost. d) Právo na omezení zpracování: dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
e) Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. V takovém případě osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu: pokud se domníváte, že naše realitní kancelář nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů;
g) Právo na přenositelnost údajů: máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno a) na souhlasu nebo na smlouvě a b) zpracování se provádí automatizovaně.
h) Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: v případě, kdy bude pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu.
i) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: v případě, že zpracováváme některý z Vašich osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu [email protected].

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese [email protected]. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2023.Cookies